Vuorikelo Varausehdot

HOTELLI VUORIKELON YKSITTÄISTEN HENKILÖIDEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

Näitä varausehtoja sovelletaan varattaessa 1-2 huonetta samalle ajankohdalle Hotelli Vuorikelosta. Varattaessa vähintään kolme huonetta samalla ajankohdalle sovelletaan ryhmävaraus- ja peruutusehtoja.

1. Varaus ja vahvistus

Asiakkaan on varausta tehdessään ilmoitettava nimensä, asuinosoitteensa, saapumis – ja lähtöajankohta, maksutapa sekä lisäpalvelut. Varaus sitoo majoitusliikettä, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai esimerkiksi sähköpostitse ja asiakas on saanut varausvahvistuksen. Asiakkaan tulee tarkistaa huolellisesti varausvahvistuksen sisältö ja huomauttaa viipymättä mahdollisista virheistä. 20,00 € / varaus / huone laskutetaan, vaikka varaus peruutettaisiin.

2. Asiakkaan saapuminen ja lähteminen

Huone on asiakkaan käytettävissä tulopäivänä klo 14 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä.

Hotellin vastaanoton ja toimiston ollessa suljettu, asiakkaalle ilmoitetaan ennen saapumista ovikoodi, jolla hän pääsee noutamaan huoneensa avaimet osoitetusta tilasta. Huonetta pidetään varattuna asiakkaalle klo 18 saakka. Jos asiakas saapuu majoitusliikkeeseen tätä myöhemmin, hänen on ilmoitettava siitä majoitusliikkeelle varauksen peruuntumisen uhalla.

Jos asiakas on saapunut majoitusliikkeeseen sen tuloaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hänelle hankitaan ilman lisäkustannuksia lähin mahdollinen vastaavan tasoinen huone. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korvaukseen hänelle tästä välittömistä vahingoista kuten tarpeellisista asian selvittämisestä aiheutuneista puhelin- ja matkakuluista.

3. Peruutus ja saapumatta jääminen

Peruutus on aina tehtävä suoraan hotelliin kirjallisesti tai puhelimitse. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Hotelli Vuorikelolle. Asiakaan peruuttaessa huoneen viimeistään edelliseen päivään klo 12 mennessä veloitetaan 20 € peruutusmaksu. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin tai asiakas jää saapumatta, majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa yhden vuorokauden hinta, ellei huonetta saada myytyä edelleen.

Useampaa yötä koskevan varauksen asiakas voi peruuttaa 15 vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää. Tällöin veloitetaan peruutusmaksuna 20 € / huone. Tämän jälkeen tapahtuneesta peruutuksesta veloitetaan 50% varauksen arvosta siltä ajalta, kun huonetta ei ole saatu myytyä edelleen. Jos asiakas peruuttaa useampaa yötä koskevan varauksensa alle kaksi vuorokautta ennen varauksen alkamispäivää eikä huonetta saada myytyä edelleen, veloitetaan koko varauksen arvo.

Ylivoimaisen esteen, force majeure ollessa kyseessä voi Hotelli Vuorikelo perua varauksen. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin.

4. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa

Jos asiakas lähtee pois ennen sovittua lähtöpäivää, hänen on ilmoitettava lähdöstään majoitusliikkeelle viimeistään klo 18 edeltävänä päivänä. Muutoin majoitusliikkeellä on oikeus veloittaa häneltä korvauksena yhden vuorokauden hinta. Jos kysymys on useamman yön majoituksesta, asiakkaan on maksettava sovittu hinta käyttämättä jääneeltä ajalta, ellei huonetta saada myytyä edelleen.

5. Maksu

Asiakas maksaa huoneen majoitusliikkeeseen saapumisen yhteydessä. Toimiston ollessa suljettu asiakkaan saapuessa, huone tulee maksaa saapumista seuraavana päivänä.

Mikäli asiakas saapuu ja lähtee niin, että toimisto on suljettu koko majoitusajan, asiakkaan on varauksen yhteydessä annettava luottokorttitietonsa, jolloin majoitus veloitetaan asiakkaalta jälkikäteen. Myös ennakkolaskutus on mahdollinen siitä erikseen sovittaessa.

Majoitusliike vähentää mahdollisen ennakkoon suoritetun varausmaksun lopullisesta huonelaskusta. Maksettua varausmaksua ei palauteta asiakkaalle, vaikka varaus peruutettaisiin.

Jos majoitusliikkeelle on aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista erityisistä palveluista tai järjestelyistä, kuten esimerkiksi juhlakoristelut, muiden tilaukseen tarvittavien tilojen varaaminen, varautuminen erityisruokavalioihin jne., asiakkaan tulee korvata niistä aiheutuneet kulut majoitusliikkeelle.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta ja saada suorittamansa varausmaksu takaisin, jos sitä olisi kohtuutonta periä asiakkaan peruuttamisesta tai saapumatta jäämisestä huolimatta. Tällöin on kyse asiakkaan tai hänen läheisensä vakavasta sairastumisesta, vakavasta onnettomuudesta, kuolemasta tai muusta odottamattomasta ja vakavasta tapahtumasta kuten asunnon palosta. Asiakkaan on ilmoitettava saapumatta jäämisen syy viipymättä majoitusliikkeelle ja se on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisin tutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys tulee toimittaa kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas on saanut lausunnon. Majoitusliikkeellä on kuitenkin oikeus vähentää palautettavasta määrästä toimistokulut.

Jos edellä mainittujen seikkojen vuoksi asiakkaan lähtö majoitusliikkeestä tapahtuu ennen sovittua lähtöpäivää, voidaan asiakkaan maksettavaksi edellä kohdan 4 perusteella muutoin sovittua hintaa kohtuullistaa käyttämättä jääneeltä ajalta, ellei huonetta ole saatu myytyä edelleen.

Varauksen vahvistamisen jälkeen majoitusliikkeellä ei ole oikeutta korottaa eikä vastaavasti myöskään velvollisuutta alentaa sovittua majoituksen hintaa. Poikkeuksen tästä muodostavat verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset, mikäli niitä ei ole voitu ottaa huomioon varausvahvistusta tehtäessä. Majoitusliike ei saa kuitenkaan korottaa sovittua majoituksen hintaa varauksen alkamispäivää edeltävien 21 päivän aikana. Jos korotus majoituksen hinnassa on varauksen tekemisen jälkeen enemmän kuin 10 prosenttia, asiakkaalla on oikeus peruuttaa varaus kustannuksitta. Asiakkaan on ilmoitettava varauksen peruuntumisesta majoitusliikkeelle viikon kuluessa siitä, kun asiakas sai tiedon hinnan korotuksesta.

6. Asiakkaan esiintyminen majoitusliikkeessä

Asiakas on velvollinen noudattamaan hyviä tapoja ja ottamaan huomioon hänelle tiedoksi annetut majoitusliikkeen järjestyssäännöt. Jos asiakas vakavasti rikkoo näitä sääntöjä, hänet voidaan välittömästi poistaa majoitusliikkeestä. Asiakkaan on tällöin kuitenkin maksettava majoituksensa ja tilaamiensa lisäpalveluiden hinta eikä hän voi vaatia jo suoritetun maksun palauttamista.

7. Vastuu asiakkaan omaisuudesta

Majoitusliike voi ottaa asiakkaan pyynnöstä säilytettäväksi tämän arvotavaroita. Majoitusliikkeellä on oikeus periä säilytyksestä maksu. Jos asiakkaan säilytettäväksi jätettävä omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on hänen ilmoitettava siitä majoitusliikkeelle ennen sen säilöön jättämistä. Majoitusliike voi kieltäytyä ottamasta säilöön tällaista omaisuutta. Asiakas vastaa omista matkatavaroistaan.

Majoitusliike ei vastaa pysäköintialueellaan olevan asiakkaan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Majoitusliikkeen on ilmoitettava pysäköintialueellaan ettei kyseessä ole valvottu alue eikä majoitusliike vastaa siellä olevasta asiakkaan omaisuudesta.

8. Asiakkaan vastuu vahingosta

Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, kuten tupakoimisesta huoneessa, jonka hän, hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai majoitusliikkeen muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä majoitusliikkeen muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen. Vastuu vahingoista määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

9. Virhe ja virheilmoitus

Jos huone tai siihen liittyvät taikka varauksen yhteydessä tilatut järjestelyt tai palvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu tai voidaan katsoa sovitun, majoitusliikkeen suorituksessa on virhe. Jos huone ei ole asiakkaan käytettävissä luvattuna aikana, majoitusliikkeen suorituksessa on virhe.

Asiakas ei voi kuitenkaan vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita siitä majoitusliikkeen toimistoon tai varauksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

10. Virheen korjaaminen ja hinnanalennus

Majoitusliikkeen on korjattava virhe viivytyksettä omalla kustannuksellaan. Majoitusliike saa kuitenkin kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa. Asiakas saa kieltäytyä virheen korjaamisesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa.

Jos virhettä ei ole korjattu viivytyksettä majoitusliikkeen kustannuksella tai jos virhe ei ole korjattavissa, asiakkaalla on oikeus virheen merkitystä vastaavaan hinnanalennukseen. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korvaukseen hänelle aiheutuneista välittömistä vahingoista.

11. Majoitusliikkeen ja asiakkaan väliset erimielisyydet

Majoitusliike ja asiakas ensisijaisesti neuvottelevat heidän välisistä erimielisyyksistä. Erimielisyystilanteissa asiakas voi saada apua kuluttajaoikeusneuvojalta. Asiakas voi myös saattaa erimielisyyden Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.